SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir. Bu bağlamında, lisans mezunlarında aranacak şartlar; herhangi bir lisans programından 4 üzerinden en az 2.25 derecesi ile mezun olmak, Türkiye’den başvuran lisans mezunlarında ayrıca ALES sınavının  en az 55 puan almış olmak koşulu aranmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.  BİLGİLER

Programın Amacı
Ders Programı
Ders Program Çıktıları İlişkileri
Alınacak Derece
Mezunlarımızın Çalışma Alanları
Eğitim Amaçları
Eğitim Öğretim Metotları
Mezuniyet Koşulları
Ders Program Çıktıları İlişkileri
İstihdam Olanakları
Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörlüğü
Bilgi Kitapçığı
Seminerler/Etkinlikler
1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
4. Yarıyıl

KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

ARM 500 
Araştırma Metotları 
Zorunlu 
 

MEDU 511 
Eğitim Yönetimi 
Zorunlu 
 

MEDU 575 
Yönetim Psikolojisi 
Alan Seçmeli 
 

FREL 500 
Serbest Seçmeli 
Serbest Seçmeli 
 

Toplam
 
 
 
12 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

MEDU 562 
Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşımlar 
Zorunlu 
 

MEDU 560 
Yönetimsel ve Organizasyonel Davranışlar 
Alan Seçmeli 
 

MEDU 578 
Eğitimde Program Geliştirme 
Alan Seçmeli 
 

MEDU 588 
Okulöncesi ve İlköğretimde Denetim 
Alan Seçmeli 
 

MEDU 550 
Yönetim Kuramları 
Alan Seçmeli 
 

MEDU 553 
İstatistik 
 
 

Toplam
 
 
 
18 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

TSEM 580 
Tez Semineri 
Zorunlu 
 

THES 590 
Tez 
 
 

Toplam
 
 
 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES 590 
Tez 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 
+-Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler:

ARM 500 ARAŞTIRMA     METOTLARI ( 3 0 3)

Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavram, ilke ve yaklaşımlar; araştırma problemini tanımlama, literatür tarama, amaç, önem, sayıtlı ve sınırlılıklar; araştırma model ve türleri, nitel ve nicel veri toplama; evren ve örneklem seçimi, uygun veri toplama aracının seçimi ve uyarlanması, veri toplama süreçleri, SPSS ile veri girişi ve basit veri analizi, tablo ve grafik hazırlama, bulgu ve tartışma yazımı, sonuç ve öneriler geliştirme, rapor hazırlamada bazı ilkeler; araştırma etiği.

 

MEDU 511 EĞİTİM YÖNETİMİ  ( 3 0 3)

Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar; örgüt ve yönetim kavramları; uygulamada eğitim yönetimi ve araştırmalar.

 

TSEM 580 TEZ SEMİNERİ ( 3 0 3)

Bu ders (kurs), yüksek lisans tezinin planlanmasını ve geliştirilmesini içermektedir. Bu dersin amacı, araştırma alanını tasarlama, metodolojisine uyarlama ve tasarlanan alanı tez önerisine uyarlayabilme becerisi kazandırmaktır. Ders aynı zamanda, planlanan, geliştirilen ve hazırlanan önerinin sunulabilir, tartışılabilir ve eleştirilebilir boyuta taşınmasını da amaçlar.

Alan Seçmeli Dersler

MEDU 562 EĞİTİM DENETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR  ( 3 0 3)

Bu derste eğitim örgütlerindeki denetime ilişkin temel kavramlar,öğretimsel ve klinik denetim ilkeleri ve uygulama biçimleri ile eleştirisel denetimdeki yeni eğilimleri ele alınmaktadır.

 

MEDU 550 YÖNETİM KURAMLARI    ( 3 0 3)      

Bu ders (kurs), örgüt ve yönetim teorilerini içermektedir. Ders içeriğinde değinilecek önemli konular, eğitim liderliği, örgüt geliştirme ve Türk eğitim sisteminde liderliktir. Ders, kalite ve toplam kalite yönetimi kavramlarının tanımlarını da içermektedir. Toplam kalite yönetiminin eğitim sürecine yönelik prensip ve prosedürleri de inceleme alanındadır.


MEDU 588 OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE DENETİM ( 3 0 3)

Bu derste okul öncesi ve ilköğretim sistemi, okul öncesi ve ilköğretimde denetim sistemi, müfettişlerin rol ve sorumlulukları, okul öncesinde ve ilköğretimde denetim süreci, uygulamadaki sorunlar, çeşitli ülkelerdeki okul öncesi ve ilköğretim denetim sistemleri ve uygulamaları ele alınmaktadır.


MEDU 553 İSTATİSTİK (3 0 3)

İstatistik ile ilgili kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel ve çıkarımsal istatistik, olasılık hesapları ve dağılımlar, istatistik paket programlarında uygulamaları.
Parametrik ve Parametrik olmayan testlerle ilgili istatistik paket programlarinda uygulamalar. Temel istatistiksel kavramları ve sosyal bilimlerdeki uygulamalarını öğrenme. Verilen veriyi düzenleyebilmek, sunabilmek ve yorumlayabilmek için temel istatistik becerilerinin geliştirilmesi, Bir istatistik analizinin sonuçlarını değerlendirebilme ve yorum yapabilme becerilerinin geliştirilmesi. Veri analizi için bir plan çıkartarak, bilgisayarda veri dosyaların oluşturup SPSS(Statistical Package for Social Sciences) paket programını kullanarak analiz edebilme


MEDU 575 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ ( 3 0 3)
Yönetim psikolojisi nedir?, yönetimde psikolojik sorunlar; beşeri kaynakların kullanılması; personelin seçilmesi ve eğitimi; gruplaşma ve grup psikolojisi; yönetim-çevre ilişkileri konuları kamu yönetimi 
perspektifinden ele alınacaktır.

PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Sınıf Öğretmenliği Bölümü    
mehmetarslan@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1627 
PROF. DR. CEVAT CELEP
Sınıf Öğretmenliği Bölümü    
cevatcelep@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1629 
YARD. DOÇ. DR. ÖZGÜR BATUR
Sınıf Öğretmenliği Bölümü    
ozgurbatur@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1634 
YARD. DOÇ. DR. OXANA MANOLOVA YALÇIN
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı    
oxanamanolova@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1603