SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Eğitim Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Zorunlu Dersler:

ARM 600 EĞİTİMDE  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3)

Eğitim araştırmalarına giriş, araştırma problemi seçme ve tanımlamanın temelleri. Evren, örneklem ve örneklem seçme yöntemleri. Ölçme aracı seçme, ölçme aracının güvenirlik, geçerlilik ve kullanışlık özellikleri. Nitel ve nicel veri toplama teknikleri. Araştırma desenleri (Betimsel, ilişkisel, neden – sonuç ve deneysel). Nicel araştırma uygulamalarının temelleri, SPSS gibi istatistik programlarına verişi ve kodlanması. Betimsel istatistiğin temelleri (merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri). Parametrik ve nonparametric testlerin temelleri. Uygun istatistiğin seçimi ve uygulanması. İstatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması ve sunumlarda kullanılması.

 

EYD 601 KARŞILAŞTIRILMALI EĞİTİM YÖNETİMİ (3 0 3)

Çeşitli ülkelerdeki eğitim yönetimini örgütün amaç, yapı, süreç, iklim boyutlarını esas alarak belirlemek ve bu boyutlar altında ülkelerin eğitim yönetimlerini birbirleriyle ve Türkiye ile karşılaştırmak.

 

EYD 602 KARŞILAŞTIRILMALI EĞİTİM DENETİMİ (3 0 3)

Çeşitli ülkelerdeki eğitim denetimini amaç, yapı ve süreç boyutlarını belirlemek ve Türkiye eğitim denetimi ile karşılaştırmak.

 

EYD 603 İLERİ İSTATİSTİK  (3 0 3)

Vardamsal istatistiklerin kulanımı: Varyans analizi (ANOVA), basit ve çoklu regrasyon, çoklu varyans analizi (MANOVA), tekrarlı ölçümler, kovaryans analizi (ANCOVA). Ölçme araçlarının güvenirlik ve geçerliliklerinin uygun istatistik programları ile elde edilmesi. Faktör analizinin temelleri ve uygun istatistik programları ile elde edilmesi, sonuçlarının yorumlanması.

 

TSEM 680 SEMİNER (3 0 3)

Bu ders, doktora tezinin planlanmasını ve geliştirilmesini içermektedir. Bu dersin amacı, araştırma alanını tasarlama, metodolojisine uyarlama ve tasarlanan alanı tez önerisine uyarlayabilme becerisi kazandırmaktır. Ders aynı zamanda, planlanan, geliştirilen ve hazırlanan önerinin sunulabilir, tartışılabilir ve eleştirilebilir boyuta taşınmasını da amaçlar.

 

Seçmeli Dersler:

EYD 604 MESLEK ETİĞİ  (3 0 3)

Çeşitli meslek alanlarının yanında eğitim–öğretim – yönetim ve denetim alanlarını iceren kuramsal ve örnek olaya dayalı incemeler.

 

EYD 605 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  (3 0 3)

Örgüt kavramı, örgütlerde bireysel davranış, motivasyon kuramları, örgütlerde gruplar, güç ve politikalar, liderler, örgütsel yapı, etkili iletişim sürecini gerçekleştirme, etkili karar verme süreci, örgütsel değişme ve gelişmenin incelenmesi ve tartışılması.

 

EYD 606 ÖRGÜT İMAJLARI  (3 0 3)

Örgüt imajları: makine imajı, organizma imajı, beyin olarak orgüt imajı, kültür olarak örgüt, politik sistem olarak örgüt, ruhların hapishanesi olarak örgüt, akış ve dönüşüm olarak örgüt vb. Örgütsel imajlar ve örgüt yönetimi, imaj ve paradigm ilişkileri, örgüt imajı araştırmaları ve uygulamalarının değerlendirilmesi.

 

EYD 607 ULUSLARARASI EĞİTİM POLİTİKALARININ ANALİZİ  (3 0 3)

Eğitim ve politika ilişkisi. Eğitim politikalarını belirleyen ve uygulayan kurum ve kuruluşların işlev ve görevleri. Eğitim politikalarını etkileyen çeşitli etmenler. Eğitim politikalarının uygulanma sorunları. Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi, AB’ye üye ülkeler ve beklentileri, AB Gelişme Planı, Kopenhag kriterleri, AB Ülkelerinin Türkiye’ye bakış açıları ve yaklaşımları, AB Eğitim Politikaları, gelişmeler ve sonuçları, Karşılaştırmalı AB eğitim uygulamaları ve reformları.

 

EYD 608 EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR  (3 0 3)

Dünya eğitim yönetimi ile okul kavramına ilişkin gelişmeler ve yaklaşımlarının (geleneksel ve alternatif)  incelenmesi ve eğitim ile okul geliştirici projelerin geliştirilmesi.

 

EYD 609 EĞİTİM MEVZUATIANALİZİ  (3 0 3)

Eğitim, eğitim yönetimi ve denetimi mevzuatı incelenmesi, tartışılması ve geliştirilmesi.

 

EYD 610 YÖNETİMDE STRES  (3 0 3)

Sağlıklı düşünme ve davranışları engelleyebilecek kaynaklarının tanıtılması, stres ile verimlilik arasındaki ilişkilerinin incelenmesi, iş ortamında stresle başa çıkmanın stratejilerini tartışılması ve geliştirilmesi.

 

EYD 611 EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ARAŞTIRMALARI  (3 0 3)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapılan araştırmaların, araştırma konusu, amacı, önemi, kullanıllanılan yöntem, elde edilen bulgular ve geliştirilen öneriler açısından incelenmesi.

 

EYD 612 ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI  (3 0 3)

Milli Eğitim Şura Kararları, kalkınma planları ve çeşitli yayınlarda belirlenen sorunlar incelenmekte, tartışılmakta ve bunlardan günümüzde de önemini sürdüren temel sorunlar seçilerek ayrıntılı olarak incelenmesi ve çözüm olabilecek yaklaşımların tartışılması.

 

EYD 613 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK   (3 0 3)

Liderliğin anlam ve kapsamı, liderlik kuramlarının tarihsel gelişimi, özellik yaklaşımları, davranışsal liderlik kuramları, durumsal liderlik kuramları, çağdaş liderlik kuramları, öğretimsel liderlik, liderlik biçimleri, karar verme ve okul müdürleri, okul müdürlerinin liderlik rolleri, etkili eğitim liderlerinin davranışsal özelliklerinin incelenmesi ve tartışılması.

 

EYD 614 EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ (3 0 3)

Ulusal mevzuatta eğitim hakkı ve fırsat eşitliği, uluslar arası mevzuatta ve sözleşmelerde eğitim hakkı ve fırsat eşitliği, BM çocuk hakları sözleşmeleri, eğitim dışı kalmış çocuklar, risk altındaki çocuklar, bakıma muhtaç çocuklar, hükümet politikaları ve projeler.BİLGİLER

Mezunlarımızın Çalışma Alanları
Seminerler/Etkinlikler
Bölüm Başkanı / AKTS Koordinatörlüğü
İstihdam Olanakları
Ders Program Çıktıları İlişkileri
Bilgi Kitapçığı
Mezuniyet Koşulları
Eğitim Öğretim Metotları
Eğitim Amaçları
Alınacak Derece
Ders Programı
Program Öğrenme Çıktıları
Programın Amacı
1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
5. Yarıyıl
6. Yarıyıl
7. Yarıyıl
8. Yarıyıl

KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

ARM600 
Eğitimde Araştırma Yöntemleri 
10 
Zorunlu 
 

EYD601 
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 
10 
Zorunlu 
 

EYD604 
Meslek Etiği 
Seçmeli 
 

EYD605 
Örgütsel Davranış 
Seçmeli 
 

Toplam
 
 
 
12 
32 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

EYD602 
Karşılaştırmalı Eğitim Denetimi 
10 
Zorunlu 
 

EYD603 
İleri İstatistik 
Zorunlu 
 

EYD606 
Örgüt İmajları 
Seçmeli 
 

EYD607 
Uluslararası Eğitim Politikalarının Analizi 
Seçmeli 
 

Toplam
 
 
 
12 
30 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

EYD608 
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 
Seçmeli 
 

EYD609 
Eğitim Mevzuatı Analizi 
Seçmeli 
 

EYD610 
Yönetimde Stres 
Seçmeli 
 

Toplam
 
 
 
18 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

EYD611 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları 
Seçmeli 
 

EYD612 
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları 
Seçmeli 
 

EYD613 
Eğitim Örgütlerinde Liderlik 
Seçmeli 
 

EYD614 
Eğitimde Fırsat Eşitliği 
Seçmeli 
 

TSEM680 
Seminer 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 
12 
24 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES690 
Tez 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES690 
Tez 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES690 
Tez 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 


KOD
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
Önkoşul
Ders Planı

THES690 
Tez 
Zorunlu 
 

Toplam
 
 
 
+-Ders İçerikleri

PROF. DR. NESRİN KALE
Eğitim Fakültesi Dekanı - Sınıf Öğretmenliği Bölümü    
nesrinkale@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1606 
PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Sınıf Öğretmenliği Bölümü    
mehmetarslan@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1627 
PROF. DR. CEVAT CELEP
Sınıf Öğretmenliği Bölümü    
cevatcelep@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1629 
YARD. DOÇ. DR. ÖZGÜR BATUR
Sınıf Öğretmenliği Bölümü    
ozgurbatur@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1634 
YARD. DOÇ. DR. OXANA MANOLOVA YALÇIN
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı    
oxanamanolova@gau.edu.tr 
+90 392 650 2000 Ext: 1603